Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η IT-PS έχοντας βασική της επιδίωξη τη σωστή καθοδήγηση του Πελάτη σε θέματα που αφορούν στον τομέα της Πληροφορικής και των νέων Τεχνολογιών, αναλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (consulting), με στόχο την οργάνωση, την αξιοπιστία και τη συνεχή ανάπτυξη της πληροφοριακής υποδομής. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της Επιχείρησης, η αποτελεσματικότητα της οποίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τεχνολογίας της Πληροφορίας.

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες ξεκινούν από τον εντοπισμό των επιχειρησιακών αναγκών, αποτέλεσμα ενδελεχούς συζήτησης και αφού γίνουν κατανοητές, προβαίνουμε σε μελέτη και αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών. Στη συνέχεια σχεδιάζεται και προτείνεται η βέλτιστη επιχειρηματική λύση, από άποψη κόστους και λειτουργικότητας, ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις.

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες έχουν σαν πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση επιχειρηματικού πλεονεκτήματος απέναντι στον ανταγωνισμό.

Υπηρεσίες υλοποίησης και υποστήριξης

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες υλοποίησης περιλαμβάνουν:

Σχεδίαση και υλοποίηση Data Centers
Σχεδίαση και υλοποίηση Disaster Recovery Sites (DR)
Σχεδίαση και εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης.
Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS-Η/Ζ).
Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού
Ασφάλεια δικτύων, υπολογιστών και δεδομένων.
Μελέτη και δημιουργία εικονικού data center
Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων Διακομιστών
Σχεδιασμός και υλοποίηση μετάπτωσης από φυσικό σε εικονικό περιβάλλον (P2V)
Σχεδίαση και υλοποίηση Δικτύωσης απομακρυσμένων σημείων (WAN).

Η υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία των στελεχών της δίνει τη δυνατότητα υποστήριξης μεγάλων μηχανογραφικών κέντρων με εξειδικευμένο εξοπλισμό ειδικών καθηκόντων και απαιτήσεων, παρέχοντας καλύψεις με SLA που ξεκινά από NBD έως 24x7x6h call to repair.